එංගලන්තයේ රජ කුමරිය ජනපති රනිල් හමුව

බ්‍රිතාන්‍යයේ ඈන් කුමරිය රනිල් වික්‍රමසිංහ ජනපති මුනගැසීම බ්‍රිතාන්‍යයේ ඈන් කුමරිය රනිල් වික්‍රමසිංහ ජනපති මුනගැසීමට පැමිණි මොහොත වීඩියෝව නැරඹීම සඳහා >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> https://youtu.be/4rbGnNmhIAs