ආහාර මිල ඉහළ ගිහින් ! සතුන් වත්තේ සත්තුන්ටත් කන්න දෙන්න අමාරුයි!

පවිත්‍රා දේවි වන්නිආරච්චි - වනජිවී අමාත්‍යා වනජීවී අමාත්‍ය පවිත්‍රා දේවී වන්නිආරච්චී මහත්මිය අද පාර්ලිමේන්තුවේ දී දැක් වූ අදහස්. වීඩියෝව නැරඹීම සඳහා >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> https://youtu.be/gOM5Ioq2Klk