බදු වැඩි වෙනවා ජනවාරි! පඩි වැඩි වෙන්නේ අප්‍රේල්. මේ මාස තුනේ කන්න දෙන්නෙ රනිල් වික්‍රමසිංහද?

එම්.ජී.ආර්. අතුල රජයේ සේවකයන්ගේ පඩි වැඩි කිරිම පිළිබඳව අද පැවති මාධ්‍ය හමුවකදී අදහස් දක්වු එම්.ජි.ආර් අතුල මහතා . වීඩියෝව නැරඹීම සඳහා >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> https://youtu.be/l_eh2bafxno