ක්‍රිකට් තහනම ගැන කලබල වෙන්න එපා. කළ යුතු දේ කිරිඇල්ල කියා දෙයි.

පා.ම. ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් තහනම් පිළිබඳව විපක්ෂයේ ප්‍රධාන සංවිධායක ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා දැක්වූ අදහස් . වීඩියෝව නැරඹීම සඳහා >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> https://youtu.be/5jF404F5zMw