හිටපු ජනපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ සනත් නිශාන්ත මහතාගේ දේහයට අවසන් ගෞරව දැක්වීමට පැමිණි අවස්ථාව.

සනත් නිශාන්ත මහතාගේ දේහයට අවසන් ගෞරව දැක්වීමට පැමිණි අවස්ථාව අමාත්‍ය සනත් නිශාන්ත මහතාගේ අවමංගල්‍යය උත්සවයට පැමිණ අවසන් ගෞරව දැක්වූ හිටපු ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා සහ මැති ඇමතිවරුන් . වීඩියෝව නැරඹීම සඳහා >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> https://youtu.be/rizy3wbjZB8