පොලීසියේ වෘත්තීමයභාවය පිරිහිලාද?

නීතිඥ දුලාන් දසනායක මාධ්‍ය වෙත අදහස් දක්වමින් නීතිඥ දුලාන් දිසානයක මහතා පවසා සිටියේ අපරාධ පරීක්‍ෂක පරීක්‍ෂණ සඳහා හිංසාව භාවිතා කිරීමට හේතුව වෘත්තික භාවයක් නැති බවයි. වීඩියෝව නැරඹීම සඳහා >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> https://youtu.be/COyYAYTFHV8