ක්‍රිකට් ආයතනයෙන් ක්‍රීඩා අමාත්‍යාංශයට දුන්නු සල්ලි වලට මොකද කලේ. ක්‍රීඩා ඇමතිට එරෙහිව පැමිණිල්ලක්

දර්ශන හඳුන්ගොඩ ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය විසින් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව සංවර්ධනය කිරීම සඳහා ක්‍රීඩා අමාත්‍යාංශයට ලබාදුන් මුදලක් පිළිබඳව දර්ශන හඳුන්ගොඩ ඇතුලු පිරිසක් පොලිසියට පැමිණිල්ලක් කරයි . වීඩියෝව නැරඹීම සඳහා >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> https://youtu.be/VaSKgxqbNI0