අපි බාල ඖෂධ ගෙනාවා! නියාමන අධිකාරියේ සභාපති පිළිගනී.

ආචාර්‍ය ඩී.එස්. ජයරත්න - සභාපති ඖෂධ නියාමන අධිකාරිය මාධ්‍ය වෙත අදහස් දක්වමින් ආචාර්‍ය ඩී.එස්. ජයරත්න මහතා පවසා සිටියේ ලංකාවේ පැන නැගී ඇති ප්‍රමිතියෙන් අඩු ඖෂධ පරිහරනයෙන් ජිවිත අහිමි වූ රෝගීන් පිළිබඳව සහ එම ඖෂධ පිළිබඳව පරික්ෂණ පවත්වන බවයි වීඩියෝව නැරඹීම සඳහා >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> https://youtu.be/ZLqYGRIuxTY