අයවැය සම්මතකර ගත්තම රටේ ප්‍රශ්න විසඳෙනවද කර්මාන්ත නගා සිටුවන ක්‍රමයක් මේ රටට අවශ්‍ය නැද්ද

ආචාර්ය චන්දිමා විජේගුණවර්ධන රටේ පවතින අර්බුදය පිළිබද ආචාර්ය චන්දිමා ගුණවර්ධන මාධ්‍ය හමුවේදි පළ කළ අදහස්. වීඩියෝව නැරඹීම සඳහා >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> https://youtu.be/5xQzq-_4C0c