ආණ්ඩුව බදු වැඩි කළේ,රු.5000 ක් දීලා මිනිස්සු වහල්ලු කර ගන්න

පා.ම. චමින්ද විජේසිරි මාධ්‍ය වෙත අදහස් දක්වමින් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී චමින්ද විජේසිරි මහතා පවසා සිටියේ බදු වැඩිවීම මගින් ජනතාව පත් වී ඇති පීඩනය සම්බන්ධවයි . වීඩියෝව නැරඹීම සඳහා >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> https://youtu.be/ElYRKbZCiTY