තර්ස්ටන් බස් අනතුරේ වගකිව යුත්තෝ කවුද?

ඉහත මාතෘකාව යටතේ අප වෙබ් නිවුස් කණඩායම ගුරු වෘත්තිකයන් ගෙන් මගී ප්‍රවාහන ක්ෂේත්‍රයේ කිහිප දෙනෙක් ගෙන් අදහස් ලබාගත්තා එහිදී ප්‍රකාශ වූ විවිධ අදහස් ඇතුලත් වීඩියෝව පහතින් >>>>>>>>> https://youtu.be/9nfPWP5Evz4