ජනතාවගේ හිතේ ජනාධිපති අනුර කුමාර දිසානායක.

භාරත තෙන්නකෝන් දඹදෙණිය - එක්සත් ජාතික පක්ෂ ප්‍රධාන සංවිධායක වර්තමාන ජනාධිපතිවරයාගේ වැඩපිළිවෙළ ගැන අදහස් දැක්වූ භාරත තෙන්නකෝන් දඹදෙණිය මහතා එක්සත් ජාතික පක්ෂ ප්‍රධාන සංවිධායක වීඩියෝව නැරඹීම සඳහා >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> https://youtu.be/7GwBHjF0DoI