පොලිස්පති අයින් කිරීම නිවැරදියි! ජනපති නීතිය කැඩුවා! පොළිස්පති හුටපටේ ඇත්ත නීතිය මෙන්න.

නීතිඥ අතුල රණගල පොලිස්පතිවරයාගේ ධූර කාලය දීර්ඝ කිරීම සම්බන්ධයෙන් ඇතිවී ඇති නීතිමය ගැටළු පිළිබඳව පැහැදිලි කිරීමක් කරන නීතිඥ අතුල රණගල මහතා . වීඩියෝව නැරඹීම සඳහා >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> https://youtu.be/4XvZhS3xUqw