අයවැයට පක්ෂව චන්දේ දුන්නට ආණ්ඩුවේ බදු ගැහිල්ලට අපි විරුද්දයි

රාජ්‍ය අමාත්‍ය අරුන්ධික ප්‍රනාන්දු මාධ්‍ය වෙත අදහස් දක්වමින් රාජ්‍ය අමාත්‍ය අරුන්ධික ප්‍රනාන්දු මහතා පවසා සිටියේ අයවැය සම්මත කිරීම සම්බන්ධවයි. වීඩියෝව නැරඹීම සඳහා >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> https://youtu.be/84kjxX0hj68