අද පාර්ලිමේන්තුවේදී සිද්දවුණේ මොකද්ද? අජිත් මාන්නප්පෙරුම ගෙන් පැහැදිලි කිරීමක්.

පා.ම. අජිත් මාන්නප්පෙරුම පාර්ලිමේන්තුව සති හතරකට තහනම් කිරීමේ සිදුවීම පිළිබඳව අජිත් මාන්නප්පෙරුම මහතා දැක්වූ අදහස් . වීඩියෝව නැරඹීම සඳහා >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> https://youtu.be/jmLe8gvthz8