යුක්තිය මෙහෙයුමේ ප්‍රගතිය පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශක කියයි.

නිහාල් තල්දූව - පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශක මාධ්‍ය වෙත අදහස් දක්වමින් පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශක නිහාල් තල්දූව මහතා පවසා සිටියේ පසුගිය දින කිහිපය තුළ සිදුවුණ යුක්තිය මෙහෙයුමේ ප්‍රතිඵලයි සම්බන්ධවයි. වීඩියෝව නැරඹීම සඳහා >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> https://youtu.be/1sGVqA5cIuQ