ඇත්තටම රට බංකොලොත් භාවයෙන් ගොඩට ඇවිල්ලද ?

නිලුක්ශ කුමාර - ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය ජනතා කොංග්‍රසය මාධ්‍ය වෙත අදහස් දක්වමින් ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය ජනතා කොංග්‍රසයේ නිලුක්ෂ කුමාර මහතා දැක්වූ අදහස් . වීඩියෝව නැරඹීම සඳහා >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> https://youtu.be/5oRXrO3mH7k