රොෂාන් රණසිංහ ඝාතනයට කුමන්ත්‍රණයක්! – 2024.05.04

පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ඩලස් අලහප්පෙරුම රොෂාන් රණසිංහ මැතිතුමා ඉතාම භයානක හෙළිදරව්වක් කරලා තිබුණා. කිසියම් විෂ ද්‍රව්‍යක් එතුමාගේ ආහාර වලට එකතු කරලා ඝාතනය කිරීම සඳහා උත්සාහයක් අරගෙන තියෙනවයි කියලා හෙළිදරව්වක් කරා. මේක බරපතල ප්‍රශ්නයක්. නමුත් ඒ ඉතාම භයානක හෙළිදරව්ව පිලිබදව රජයේ වගකිව යුතු කිසිම පාර්ශවයක් කිසිඳු ප්‍රකාශයක් කරලා නැහැ. ඒකට කණගාටුව පළ...