පොලිස් බූරුවා දහයට ගණින්න බෑ

විරෝධතාකරුවන් සහ පොලිසිය අතර ඇතිවූ ගැටුම් සහගත තත්වයක් අතරතුර පොලිස් බාධා කිරීම් ගැන විරෝධතා කරුවන්ගෙන් දැඩි දෝෂාරෝපණ එල්ලවූ මොහොතක් මෙසේ අප වෙබ් නිවුස් කාචයේ සටහන් වුනා https://youtu.be/UzuvM0LlARo