එච්චර කඳුළු ගෑස් ගැහුවේ හුස්ම හිරවෙලා මැරෙන්නමයි

ජ.වි.පෙ. විසින් සංවිධානය කර තිබූ ජනතා රැලිය ආවරණය කිරීමට එහි ගිය අප වෙබ් නිවුස් කණ්ඩායම වෙත එහි පැමිණ සිටි ජනතාව උද්ඝෝෂණය අතරමැද එල්ල කළ කඳුළුගෑස් ප්‍රහාර පිළිබඳ මෙසේ අදහස් දක්වා තිබුණා. සම්පූර්ණ වීඩියෝව පහතින් >>>>>> https://youtu.be/m6fW-7NlHu0