වහසි බස් දොඩන ඇමැතිගේ පුහු මාන්‍නය නැති කරන්න විදුලි පාවිච්චි කරන්නන් සැරසේ! – 2024.04.23

එම්. ඩී. ආර්. අතුල අද අපි මානව හිමිකම් කොමිසමට ආවේ ගිය සතියේ එළිදක්වපු විදුලි බල පනත් කෙටුම්පත සම්පූර්ණයෙන්ම විදුලි පාවිච්චි කරන්නන්ගේ විතරක් නෙමෙයි සමස්ත රට වැසියාගේම මානව හිමිකම් කඩවන ලියවිල්ලක් නිසා. මේක ඇමතිවරයාටම බලය එන පනතක්. මේකේ පත්කරන කමිටුව ඇමතිවරයා තමයි පත් කරන්නේ. ඒ කියන්නේ පෞද්ගලිකකරණය තමයි මේකේ තියෙන්නේ. ඒක...