වසර 04ක කාලයක් සඳහා රක්ෂිත බන්ධනාගාර ගත කර සිටින රන්ජන් රාමනායක හිටපු මන්ත්‍රීවරයා විසින් සිය රසිකයින්ට සහ ඡන්ද දායකයින් වෙත ලිපියක් යොමු කර තිබෙනවා.

එම ලිපිය පහතින්