පෙරටුගාමි සමාජවාදි පක්ශය – පුබුදු ජාගොඩ

පෙරටුගාමි සමාජවාදි පක්ෂයේ පුබුදු ජාගොඩ මහතා පවසන ආකාරයට බදු ගැසීමට මහා මොලයක් අවශ්‍ය නොවන බවත් රනිල් වික්‍රමසිංහ ජනාධිපතිවරණය හෝ මැතිවරණයක් නොපවත්වා විවිධාකාර ව්‍යවස්ථා ගැට වලින් රට පාලනය කිරිමට සැලසෙමින් සිටින බවයි.

සම්පූර්ණ වීඩියෝව නැරැඹීමට>>>>>>>>>>>>>