තිස්සමහාරාම වැවේ කැණීම් ව්‍යාපෘතිය යළි ආරම්භ කිරීමට අවසර දෙයි

දැඩි කථාබහක් මතුවූ තිස්සමහාරාම වැවේ, සිදුකළ කැණීම් ව්‍යාපෘතිය යළි ආරම්භ කිරීමට පූරාවිද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව අවසර ලබා දීමට තීරණය කර තිබෙනවා. චීන - ශ්‍රී ලංකා හවුල් සමාගමක් විසින් තිස්සමහාරාම වැවේ වැලි සහ රොන් මඩ ඉවත් කිරීමේ ව්‍යාපෘතියක් ආරම්භ කළා. පුරාවිද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුවෙන් ඒ සඳහා අවසර ලබා නොගැනීම හේතුවෙන් එම ව්‍යාපෘතිය තාවකාලිකව අත්හිටුවිමටයි පුරාවිද්‍යා...