අපිට රුපියලක් එපා! බස් සංගම් කියයි.

බස් රථ හිමියන්ගේ මාධ්‍ය හමුව බස් ගාස්තු ඉහළ දැමීම පිළිබඳව අදහස් දැක් වූ බස් රථ හිමියන්ගේ සංගමය වීඩියෝව නැරඹීම සඳහා >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> https://youtu.be/ZeGbOoBbm98