පොලීසියෙන් ඝාතක කණ්ඩායම් නඩත්තු කරනවාද?

පෙරටුගාමී සමාජවදී පක්ෂය මාධ්‍ය වෙත අදහස් දක්වමින් පෙරටුගාමී සමාජවදී පක්ෂය පවසා සිටියේ ජනතාවට කරන හිරිහැර වැළැක්වීම සඳහා සියළු දෙනා එකතුවිය යුතු බවයි. වීඩියෝව නැරඹීම සඳහා >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> https://youtu.be/IhWIdIJ2oYU