අද ගොඩබාන ගල් අඟුරු වලිනුත් රුපියල් කෝටි 7400ක වංචාවක් කරනවා.

පූජ්‍ය ඕමල්පේ සෝභිත නාහිමි. මාධ්‍ය සාකච්ඡාවට අදහස් දක්වමින් පූජ්‍ය ඕමල්පේ සෝභිත හිමි පැවසුවේ අද දින ගොඩබාන ගල් අඟුරු වලිනුත් රුපියල් කෝටි 7400ක වංචාවක් සිදුකරන බවයි. සම්පූර්ණ වීඩියෝව සඳහා >>>>>>