යුධ හමුදා රණවිරුවෙකුට පොලීසියෙන් කල අමානුෂික හිරිහැරය

නීතිඥ සාමූහිකය යුධ හමුදා රණවිරුවෙකුට පොලීසියෙන් කළ අමානුෂික හිරිහැරයක් සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයෙන් පොලීසියට එරෙහිව දුන් නඩු තීන්දුව පිළිබඳව අදහස් දැක්වූ නීතිඥ සාමූහිකය. වීඩියෝව නැරඹීම සඳහා >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> https://youtu.be/8_QWylliNGM