ලංකාවේ දේශපාලන පක්ෂ වල හිමිකාරීත්වය පිළිබඳව සිදු හෙළිදරවුව

නීතිඥ නාගානන්ද කොඩිතුවක්කු නීතීඥ නාගානන්ද කොඩිතුවක්කු සමාජ මාධ්‍ය වෙත වීඩියෝවක් නිකුත් කරමින් ලංකාවේ දේශපාලන පක්ෂ වල හිමිකාරීත්වය පිළිබඳව සිදු කළ හෙළිදරවුව. වීඩියෝව නැරඹීම සඳහා >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> https://youtu.be/6bPYtZw6Q-c