තෙල් නැතුව මඟ නතර වූ දුම්රිය

පෙ.ව 6.20 ට බෙලිඅත්තෙන් ගාල්ල බලා ගමන් ආරම්භකළ මන්දගාමී දුම්රිය ඉන්දන අවසන්වීම නිසා මිරිස්ස සහ පොලඅතුමෝදර දුම්රිය ස්ථාන අතර නතවූ අවස්තාවේදී ඇතිවූ උනුසුම්කාරී තත්වය. සම්පූර්ණ වීඩියෝව පහතින් >>>>>> https://youtu.be/SEeIUAVaRKs