මිනිසුන්ව නොමග යැවූ ප්‍රවෘත්තියේ ඇත්ත නැත්ත

රට යන අයට ගහපු ඩොලර් 60ක බද්ද ගැන විමර්ශනාත්මක හෙළිදරව්වක් අප වෙබ් නිවුස් කණ්ඩායම මගින් සිදුකරනු ලැබුවා ඒ පිළිබඳව සම්පූර්ණ වීඩියෝව පහතින් නරඹන්න. https://youtu.be/m88VTjNsxK0