ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලයේදි ජනපති නියෝජිතයෙක් හමුවී ලිපියක්

ටයිල් ආනයනකරුවන්ගේ සංගමය ටයිල් ආනයනකරුවන්ගේ සංගමය ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලයේ දී ජනපති නියෝජිතයකු හමුවී ලිපියක් බාර දෙන ලදී ඒ ටයිල් සඳහා නව බදු පැනවීම් සිදුනොකරන ලෙසයි . වීඩියෝව නැරඹීම සඳහා >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> https://youtu.be/a3Wq78hzfqA