මාර්ගගත ක්‍රමවල සුරක්ෂිතභාවය පිළිබඳව පනතක් ගෙන ආවේ ඇයි ?

මංජු නිශ්ශංක - ගෝලීය ශ්‍රී ලංකා ක්‍රොංග්‍රසය මාධ්‍ය වෙත අදහස් දක්වමින් ගෝලීය ශ්‍රී ලංකා ක්‍රොංග්‍රසයේ මංජු නිශ්ශංක මහතා පවසා සිටියේ මාර්ගගත ක්‍රමවල සුරක්ෂිතතාවය පිළිබඳ ගෙන ආ පනත කෙටුම්පත සම්බන්ධවයි. වීඩියෝව නැරඹීම සඳහා >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> https://youtu.be/Y9pUqOZfqAI