හදපු නැති පාරකින් දයා ගමගේ මිලියන 560ක් යටි මඩි ගහලා

අල්ලස,දූෂණයට එරෙහි පුරවැසි බලය සභාපති - ගාමිනී සමන්ත තුෂාර වෙබ් නිවුස් සමඟ සාකච්ඡාවට එකතු වූ ගාමිනී සමන්ත තුෂාර මහතා වැඩි දුරටත් පැවසූවේ මෙතෙක් කල් රට පාලනය කළ සියලු පාලකයෝ, නිළධාරීන් සහ වෘත්තීය සමීතිතා සිවිල් සංවිධාන සියලු දෙනාම මේ අල්ලස දූෂණය කියන දේට වග කිව යුතු බවයි. සම්පූර්ණ වීඩියෝව සඳහා >>>>>>...