කැසිනෝ බදු වංචාවේ ඇත්ත නැත්ත…

සිවිල් ක්‍රියාකාරී කිංස්ලි පෙරේරා මහතා රටකට ආර්ථික යුක්තියක් අවශ්‍ය ඇයි? සිවිල් ක්‍රියාකාරී කිංස්ලි පෙරේරා මහතා වෙබ් නිව්ස් හට තම අදහස් දක්වන ලදි. https://youtu.be/XVaP1LzQPTk