හතරවන ආණ්ඩුව යුක්තිය ඉල්ලා පාරට බසියි

කළු ජනවාරිය උත්ඝෝෂණය මාධ්‍යවේදීන් එක්ව සංවිධානය කර තිබූ කළු ජනවාරිය උද්ඝෝෂණයේ දී ඔවුන් විසින් ප්‍රකාශ කළ අදහස් ඇතුළත් සම්පූර්ණ වීඩියෝව පහත දැක්වේ. https://youtu.be/NUtiPp4q1Ig