බීමතින් යකා නැටූ වෛද්‍යවරයා නිසා, කරාපිටිය රෝහල අදත් නොසන්සුන්.

කරාපිටිය රෝහල ඉදිරිපිට දර්ශන කරාපිටිය රොහලේ වෛද්‍යවරයෙක් බීමතින් පැමිණ ගැටුමක් ඇති කර ගැනීම හේතුවෙන් කරාපිටිය රෝහල ඉදිරිපිට අද නොසන්සුන් තත්වයක්. වීඩියෝව නැරඹීම සඳහා >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> https://youtu.be/go7r45xcruo