රනිල්-සජිත්-ජ.වි.පෙ ඔක්කොම පරන මිනිස්සු ජනාධිපතිවරනයට අලුත් මුහුණක්

බත්තරමුල්ලේ සීලරතන හිමි - එක් හඬක් සුරක්ෂිත රටක් මාධ්‍ය වෙත අදහස් දක්වමින් එක් හඬක් සුරක්ෂිත රටක් සංවිධානයේ බත්තරමුල්ලේ සීලරතන හිමි දැක් වූ අදහස් . වීඩියෝව නැරඹීම සඳහා >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> https://youtu.be/5YPLxnfqVNY