සංවර්ධන නිලධාරීන් අද පිට කොටුවේදී විරෝධතාවක්

උද්ඝෝෂණය අතරතුර සිදුවූ සිදුවීම සංවර්ධන නිලධාරීන් අද දින පිට කොටුවේ දී සිදු කර උද්ඝෝෂණයේ අතරතුර සිදුවූ සිදුවීම් වල සජීවී දර්ශන . වීඩියෝව නැරඹීම සඳහා >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> https://youtu.be/C9asYIY6Blg