ත්‍රාඩ දේශපාලනය දැන් ඉවරයි සනත් නිශාන්තගේ මරණයේ පාඩම එයයි. !

දර්ශන තන්ත්‍රිගේ - ආර්ථික යුක්තිය උදෙසා ජනතා සාමුහිකය මාධ්‍ය වෙත අදහස් දක්වමින් ආර්ථික යුක්තිය උදෙසා ජනතා සාමුහිකයේ දර්ශන තන්ත්‍රිගේ මහතා පවසා සිටියේ පුද්ගලයෙක් මියගිය පසු නිවන් සුව ප්‍රාර්ථන කිරීම සාමන්‍ය දෙයක් බවත් එයට විරුද්ධව නඩු දැමිය නොහැකි බවයි. වීඩියෝව නැරඹීම සඳහා >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> https://youtu.be/kL9_2x74SJI