ආර්ථික යුක්තිය – රටට ආර්ථික යුක්තියක් අවශ්‍ය වන්නේ ඇයි ?

ආචාර්‍ය මහීම් මෙන්ඩිස් ආර්ථික යුක්තිය උදෙසා කතිකාවත සමගින් වෙබ් නිවුස් වෙත අදහස් දැක්වූ ආචාර්‍ය මහීම් මෙන්ඩිස් මහතා සම්පූර්ණ වීඩියෝව පහතින් >>>>>>>> https://youtu.be/BMXJUSH6PgM